تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  مضرات دخالت دولت در اقتصاد

مضرات دخالت دولت در اقتصاد

27 مهر 1402

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران دوشنبه های دارویی/ دخالت دولت در بازار کشور ما بیشتر از طریق دخالت در امر قیمت‌گذاری رخ می‌دهد و آثارش موضوعی است که سالیان دراز است که با صنعت همراه است به ویژه در دوره‌ای که تورم جدی داریم. این مداخلات طی 50 سال اخیر خودنمایی بیشتری […]

Translate »