تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  صادرات کنسرو ماهی

کنسرو ماهی

قیمت گذاری دستوری صادرات تن ماهی را ۳۰درصد کاهش داده است

8 بهمن 1401

میررضوی دبیر سندیکای صنایع کنسروی گفت: به واسطه قیمتگذاری دستوری صادرات کنسرو تن ماهی ۳۰درصد کاهش یافته لذا از دولت می خواهیم اجازه بدهد این کالا از قیمت گذاری پیشینی خارج و شامل قیمتگذاری پسینی گردد. بازار؛ گروه کشاورزی: بحث قیمت گذاری دستوری کالاها و اقلام خوراکی یکی از اصلی ترین چالش های تولید کننده […]

Translate »