تعداد اعضا سندیکا 189 عضو

گزارش جامع عملکرد هیأت مدیره در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به 29 اسفند 1401

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به 29 اسفند 1401 انجمن، سندیکای صنایع کنسرو ایران برگزار شد.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن، سندیکای صنایع کنسرو ایران منتهی به 1401/12/29 به منظور تصویب صورت های مالی و انتخاب بازرس قانونی با حضور اکثریت اعضا امروز 7 آذر1402در محل اتاق بازرگانی ایران و با نظارت نمایندگان وزارت کار و اتاق ایران برگزارشد. در این جلسه جناب آقای مجید کهنی از شرکت طعم آفرین صبا (ساحل، لادن طلایی) با اخذ اکثریت آرا به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن شریعتی از شرکت شیفته آرای شرق (شهدین) به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

بدینوسیله از حضور تمامی اعضای محترم نهایت تقدیر و تشکر را داریم.
روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران

Translate »