تعداد اعضا سندیکا 189 عضو

مهمترین مشکل صنایع، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است

مسعود بختیاری، رئیس سندیکای کنسرو ایران، می‌گوید: در شرایط فعلی در کنار آسیب های ناشی از غیرشفاف بودن محیط کسب و کار، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، مهترین مشکل صنایع کشور به‌ویژه صنعت کنسرو است.

Translate »