«استفساریه» راهکار رفع مشکل الزام پروانه ساخت صنایع غذایی

اقتصادسبز آنلاین: دو پیشنهاد مسعود بختیاری رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران و مسئول کمیته استاندارد، بهداشت و دامپزشکی کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران برای رفع معضلات صدور پروانه ساخت و یک راهکار بخش دولتی، ماحصل چهارمین جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران بود.