تعداد اعضا سندیکا 189 عضو

بوستانی در بازدید دکتر اکبری رییس کمیسیون صنایع مجلس از زبان تمامی صنعت رب گوجه فرنگی سخن می گویدفرنگی کشور سخن می گوید/

Translate »