تعداد اعضا سندیکا 189 عضو
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران

انتخابات هیات رییسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران برگزار شد، فروزان‌فرد، حاجی‌آقامیری و صدرنژاد انتخاب شدند.
در انتخابات هیات رییسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران در دور دهم، حسن فروزان‌فرد به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شد، هم‌چنین مرتضی حاجی‌آقامیری و سیدامین صدرنژاد به عنوان نایب‌رییس اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند.

Translate »