تعداد اعضا سندیکا 189 عضو

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران راس ساعت 14 در محل اتاق ایران برگزار شد. نخستین جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران به منظور تعیین رئیس و نواب رئیس با حضور 30 نفر از اعضای کمیسیون صنایع غذایی برگزار شد و پس از اجماع اعضا برای کاندیداتوری تنها یک نفر برای صندلی ریاست، مهندس ابوالحسن خلیلی با 30 رای به عنوان رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران برگزیده شد.همچنین در ادامه جلسه محسن امینی با ۳۰ رای و امیر یوسفی با ۱۹ رای به عنوان نواب رییس اول و دوم کمیسیون صنایع غذایی شدند.

Translate »