تعداد اعضا سندیکا 189 عضو
شرکت های عضو > البرز پروتئین آسیا

البرز پروتئین آسیا

نام مدیر عامل: بیتا شادی مهر
زمینه فعالیت شرکت: کنسرو ماهی
تلفن: 88249660
نمابر: 89777802
پست الکترونیک: shilatekhalij@yahoo.com
سایت اینترنتی:
نشانی:
Translate »